Первый крымский longmix: Yaşlar – Biz ile

Эр бир кунюм,

берильген эр бир сёзюм.
Бутюн омрюм умют иле толсун.
Кучьлю буюк арзум,
Оны кимсе ёкъ этмез.
Бахтлы олсун
Миллетимден эр кес.

Буюк айлем болюнмесин
Ве юртумда сербест еллер эссин.

_______________________________

Юреклер темиз олса
Дюньяда эр бир инсан
Унутмаз недир инсаф
Бу несиль гуя алев
Къаранлыкъ кельсе биле
Келеджек кунь биз иле

________________________________

Илянлар ялан
Бирликте бир къуввет бар
Де:”Виджданлар олса, тюшер дивар”
Мави коклер биле
Бу эдждадымнынъ ери
Ве аилем мындан къайтмаз кери

Бизге ярдым этер тасиль
Азиз юртны севе бу яш несиль

______________________________________

Бир айлемиз
Бир миллетмиз
Бир ёлнен де кетеджемиз
Бираз беклемек керек олса
Бизлерге сабырны огретир эзан

Инанам…

Автор: Эдип Эмиров

 

Возможно вам понравится...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *