KVN taqımı ZeyTune radiosınıñ studiyada

Кулькю аятымызны узата. Не бизни кульдюрттире биле? Эльбеттеки гузель шакъалар. Оларны язмакъ ичюн керчектен бир истидат олмасынынъ кереги ёкъ. Аятынъызда олып кечкен базы меракълы икяелерден янъы шакъаларны язсанъыз олур. 20 йыл девамында Къырымдаки бар олгъан КВН сизни кульдюрттире, ве токътамагъа истемей. Эр йыл янъы такъымлар, актерлар ве шакъалар иле сизни таныштыра. Амма эр бир ишнинъ озь сырлары бар. Бугунь биз КВН-нынъ пердеси артына кирип, азырлыкъ насыл кечкенини билирмиз. 

Санагъа чыкъып янъы шакъаларны айтмакъ ичюн нелер япмагъа керек аджеба? Бу пек узун ёл. Башында сиз бир икяе уйдурасыз. Такъымынъызгъа ону анълатмалысыз, эгер олар ичюн о кулькунчлю олса, сиз къабул этильген сценарийни саналаштырмагъа тырышасыз. Оюнгъа бир афта къалгъанда исе муаррирге келип, семерелеринъизни косьтересинъиз.

Асылында муаррирнинъ эсас вазифеси бу икяелерден, даа кучлю ве кулькюнчли бир оюн тизмеге. КВНде эр йыл 10 -15 такъым иштирак эте. Оларнынъ ниети бирдир – сейирджилернинъ оюндан сонъ мемнун олунмасыдыр.

Возможно вам понравится...