Халкъара Ана-тили куню

Февраль йигирми бир куню бутюн дюньяда Халкъара Ана-тили куню кечирильди.

Зейтун радиосы исе бу чокъ муим кунюне эмиет айырып, махсус радио марафонны. Сайтмызда ве Фейсбук ичтимаий агъында олгъан джемиетимизде джанлы яйынлавны сейир эткен абунеджилеримиз, уйкен оджалар ве джемиет арбапларынен кечирильген субетлерге шаат олгъанлар. Бу бахс этювлернинъ эснасында алыпбарыджылар ве бизим мусафирлеримиз тилимизнинъ инкишаф этильмеси, яйылмасы ве дигер муим мевзуларны бахс эткенлер.

Ильк мусафиримиз, яни Вернадский адына Къырым Федераль университети къырымтатар ве шаркъ тиллер факультети къырымтатар тили ве эдебияты кафедрасынынъ уйкен оджасы, Зенуре оджа Панова олды. Миллий эдебияты мевзусынен йылларджа огърашкъан оджамыз тиль меселесине аит озь мергин фикирлерни бильдирип, сейирджилеримизни тиль сакъланмасына джиддий янашмакъ чагъырды. Арекетте берекет, Будыр Зенуре оджанынъ баш шиары ве оны эпинъизге унутмамакъ тилеймиз.

Тамам бу куню антикафе Yurt къырымтатар тилинде олгъан оюнлар акъшамыны кечирген. Бойле киби мисильсиз ве креатив шекильде тиль севгисини ашмагъа тырышкъан Дилявер бей Акиев джемаат эрбабы ве мезкюр Yurt деген къырымтатар антикафесининъ саиби оларакъ, Къырым иш адамлары адындан ZeyTune радиосына мусафирликке кельди. Дилявер бей озь хызметлеринъизге не тюрлю миллий чизги къошкъаны, иш адамлары насыл усуллар иле Ана-Тилимизнинъ инкишаф этмесине къол тута бильгенлери, бизим усталарымыз тиль эмиети акъкъында нелер айта экенлери акъкъында бизлерге бильдирди.

MILLET VETAN QIRIM яшлар тешкилятынынъ етекчиси Рудем бей Шабадин тиль сакъламасы ичюн насыл рубрика, проектлерни ишлеп чыкъаргъаны, Къырым тили яйылмасы меселесине кельгенде, насыл агъгъа недай усуллар келишкени, асылында, ичтимаий агълардаки фаалиет яшларнынъ тиль севгисине тесир экени акъкъында бизлер иле фикир пайлашты. Ал азырда, интернет яхшы шейлернен берабер чокъ фена малюматларны яйдыра. Яшларымызны бойле кирли бильгилерден насыл усуллар иле айырмакъны бильген Рудем бей ZeyTune радиосына фааль яшларнынъ адындан кельгени ичюн чокъ сагъ олсун!

Иджеретте булунгъан, лякин чокъ семерели чалышкъан Q-HUB яшлар тешкилятынынъ азасы Мухаммед Умеров де тувгъан Къырымтатар тилимиз иле алякъалы кенди нокъта-и назарыны бильдирди. Гъурбетте булунып, четельде яшап, инсан озь тилини даа зияде севмеге башлай. Вакътынджа Ватанымыздан кетмеге меджбур олгъан семетдешлеримизнинъ асрет дуйгъусыны эксильтмеге тырышкъан ве бойле этип чокъ севап къазангъан Q-HUB яшлар тешкиляты бизлерге мувафакъиетлер тиледи.

Бизим тувгъан тилимиз – Къырымтатар тили. Онда не къдар отькюр сёзлер бар! Къырымтатар тили зенгин, дюльбер, аэнкли. Сёзлеринде къарталларнынъ сеслерини, озенчиклернинъ шырылтысыны эшитмек мумюн. Бу тильде Ашыкъ Умер гъазеллерини яратты, Номан Челебеджихан ант эткен, деделеримиз севинч ве кедер куньлерни кечиргенлер. Биз озь Ана-Тилимизни севемиз ве эпинъизни айны бойле дуйгъу иле онъа янашмакъ чагъырамыз!

Возможно вам понравится...