Muhammed Umerov — Qirim cennet degil, dostlar

Къырым дженнет дегиль, достлар,
Берильсе де Алладан,
Мында чокътан не урийлер,
Не мелеклер къалмагъан.

Къырым дженнет дегиль, достлар,
Сиз дженнетке къызманъыз
Алландырып — балландырып
Ялан ресим сызманъыз

О, тек Къара денъиз дегиль
Сазлыгъы бар, голю бар,
Сувундан туз дамы кельген
Къаврап къалгъан чёлю бар.

Дюльбер олып корюнсе де
Къарагъанда тышындан,
Къасым айы киргенден сонъ,
Джан тюнъюлир къышындан.

Къырым дженнет дегиль, достлар,
Пек хорлангъан, денъишкен,
Мында нидже ёл айрылып,
Нидже ёллар кесишкен.

Нидже йыллар мында аякъ
Басмагъанлар къалмагъан.
Сельбилерге торбаларны
Асмагъанлар къалмагъан.

Нидже йыллар ешиль ада
Олгъан керван сарайы
Емиш биткен багъларында,
Чёллеринде къорайы.

Зеэр-ляджсыз берекет ёкъ
Багъчасында-багъында.
Сув къалмагъан Къарасувда,
Салгъыр деген агъымда.

Кельмешекнинъ эр бир сою
Алайым деп тырышкъан
Кентлер-койлер борукъсыгъан,
Тютюнлернен къарышкъан.

Къырым! Къырым! Бир заманда
Бельки дженнет эдинъ сен.
Шимди исе джеэннемнинъ
Къапысына кельдинъ сен.

Къайтып келе санъа янъы
Джан береджек тамырынъ.
Шу тамырынъ иле багълы
Эр бир гъыданъ, эр сырынъ.

Къырым! Сени къуртарырмыз,
Сонъ макъсаткъа етермиз,
Ёкъса сендай тапталыр да
Олип-сёнип кетермиз.

Къырым, бельки биревлерге
Сен бир дженнет-мекянсынъ.
Бизге исе дженнет дегиль
Къырым, бизге Ватансынъ!

Читает: Мухаммед Умеров
Автор: Шакир Селим

Возможно вам понравится...